Air quality Index (AQI) en Luchtkwaliteitsindex RIVM

Om het verloop jeep de luchtvervuiling op een plaats during de gaten les houden, is certainly de Air quality Index ingevoerd, stop functioning een grove aanwijzing kan geven voor de schadelijkheid jeep de plaatselijke luchtvervuiling. Voor een aantal vervuilende stoffen en soorten fijnstof worden eerst normen bepaald, waarmee de ter plaatse gemeten concentraties vergeleken worden, stop functioning gemiddeld zijn about een uur, een dag for een jaar. Dit levert voor elk model vervuiling een index op (meetwaarde/norm by 100 %). De Air quality Index wordt gevonden doorstep als eindresultaat de index voor de plaatselijk meest vervuilende stof about les nemen. De zes vervuilende soorten energy en stofdeeltjes stop functioning meestal gemeten worden zijn ozon (O3), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2), koolmonoxide (CO) en deeltjes fijnstof PM10 (doorsnee kleiner dan 10 micrometer) en PM2. 5 (kleiner dan a pair of, 5 micrometer). Verder kan een maat voor verminderde zichtbaarheid gebruikt worden. [3] During Europa werden O3, NO2 en PM10 gebruikt connected with plannen voor SO2, CO en PM2. 5 during de Well-known lucht kwaliteit Air quality Index (CAQI, 2012)[4][5]. De waardering jeep de (C)AQI is certainly: 0-25 back laag, 25-50 laag, 50-75 gemiddeld slecht, 75-100 slecht, >100 back slecht. Bijvoorbeeld during Utrecht zijn står drie meetpunten connected with AQI’s connected with uurgemiddelden op 20 juni 2019 om 11: 00 uur jeep 65 (Kardinaal de Jongweg, matig slecht), 18 (Erzeijstraat, goed) en 64 (Griftpark, matig slecht). [6]Het meetpunt voor het Vondelpark during Amsterdam gaf toen een waarschuwing: een AQI jeep 148 (ongezond voor gevoelige groepen) doorstep een piek during fijnstof PM10[7]

Het Luchtmeetnet[8] jeep onder meer het RIVM geeft een landkaart connected with grafieken voor de concentraties bij de Nederlandse meetstations. During een rapport[9] hanteert het RIVM een andere index dan de AQI, namelijk voor ozon, stikstofdioxide (NO2) en fijnstof PM10 en PM2, 5 en een waarde (1-10) voor het gezondheidseffect jeep de (slechte) luchtkwaliteit.

Verbeteren jeep de luchtkwaliteit
Het milieubeleid gaat uit jeep drie sporen waarop ongewenste milieusituaties kunnen worden verbeterd:

bronmaatregelen
maatregelen during het overdrachtsgebied
maatregelen bij de ontvanger
During Nederland worden during het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit generieke en locatiespecifieke maatregelen vastgesteld stop functioning ervoor moeten zorgen dat aan de Europese grenswaarden wordt voldaan, ondanks het negatieve benefit jeep ruimtelijke ontwikkelingen.

Bronmaatregelen
Bij bronbeleid wordt beoogd de uitstoot jeep schadelijke stoffen point aan les pakken. Het benefit jeep bronmaatregelen hangt sterk af in each stof; maatregelen stop functioning de uitstoot jeep motoren jeep auto’s beoogt schoner les maken, hebben bijvoorbeeld meer benefit op stikstofdioxide dan op fijn stof.

Voorbeelden jeep bronmaatregelen zijn:

Verplichten jeep een katalysator for roetfilter bij auto’s;
Overschakelen jeep kolen for olie als brandstof naar aardgas, wind- for zonne-energie;
Veranderen jeep verkeersstromen.
Maatregelen during het overdrachtsgebied
Maatregelen during het overdrachtsgebied zorgen ervoor dat de schadelijke stoffen niet, minder snel for during kleinere hoeveelheden during gebieden terecht kan komen waar deze schade voor de gezondheid kunnen veroorzaken. Deze maatregelen verkleinen de uitstoot zelf niet. Maatregelen during de overdrachtssfeer worden voornamelijk toegepast langs snelwegen.

Voorbeelden jeep maatregelen during de overdrachtssfeer zijn:

Hogere schoorstenen bij fabrieken om de verspreiding jeep schadelijke stoffen les beïnvloeden;
schermen (zogeheten ‘luchtkwaliteitsschermen’) – dit kunnen standaard geluidschermen zijn, maar kunnen ook specifiek op luchtverontreiniging zijn gedimensioneerd;
vergroting jeep de afstand tussen de weg en de plaats waar blootstelling plaatsvindt, bijvoorbeeld doorstep het verleggen jeep fietspaden.
Maatregelen bij de ontvanger
Mogelijke maatregelen bij de ontvanger (bv. weggebruikers for aan woningen for gebouwen) zijn beperkt, en hebben voornamelijk betrekking op isolerende maatregelen for luchtverversingsinstallatie. Effectievere maatregelen during deze categorie hebben betrekking op de ruimtelijke ordening. Zo kan bij de preparation jeep functies voor gevoelige personen rekening worden gehouden connected with de afstand tot vervuilende activiteiten, zoals een weg for bedrijventerrein.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *